segunda-feira, 7 de maio de 2018

Páxinas web: Ficha de valoración
Recurso encontrado en Aula 21.

Para docentes, análisis de páxinas web de interés educativo: aquí.


Concurso "Contos de nenos para nenos"

CONCURSO NACIONAL DE “CONTOS DE NENOS PARA NENOS” CONVOCADO POLA AGRUPACIÓN CULTURAL O FACHO
           
BASES DO CONCURSO
1.     Poderán participar rapaces e raparigas que presenten as súas obras en Lingua galega. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa extensión.
2.     O prazo de admisión de orixinais finaliza o día 31 de Março do 2018 ás doce da noite.
3.     A apresentación de orixinais para o Concurso fará-se por correio postal dirixido à  Asociación Cultural O FACHO, Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal. Podendo facer individualmente ou por medio do centro onde curse os seus estudos.
4.     No caso en que sexan os centros escolares os que presenten os orixinais ao Concurso, deberán facer unha pre-selección dun máximo de dous traballos por categoría, calquera outro terá que ser apresentado individualmente.
5.     As obras haberen de seren relatos orixinais e non estaren editados por ningún procedemento impreso ou electrónico, nin teren sido premiados en calquera outro concurso ou certame literario e en condicións para que os seus direitos de publicación podan ser cedidos à Asociación Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do día do fallo do xúri.
6.     Para alén da orixinalidade literaria, o xúri valorizará a riqueza lingüística e o coñecemento gramatical reflectido nas obras. As obras presentadas debe estar escrita en lingua galega en calquera das tres normas ortográficas (RAG, REINTEGRADO, LUSOFONA)
7.     Estabelecen-se dúas categorías:
            Categoría A: Nenos e nenas de 9 a 12 anos.
            Categoría B: Rapaces e raparigas de 13 a 16 anos.
8.     Os importes dos premios serán os que seguen:
Categoría A :
            1º:  450,.- € en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
            2º:  250.- € en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
Categoría B:    
            1º:  450,.- € en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
            2º:  250,.- € en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
9.     Cada autor só poderá apresentar unha obra atendo-se aos seguintes limites de extensión:
            Categoría A:      Un máximo de cinco fólios
            Categoría B:      Un máximo de dez fólios
10.   As obras haberen de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levarán por detrás do último folio os seguintes dados:
           
            Nome e apelidos do autor/a.
            Enderezo e telefone. Correio electrónico.
            Centro onde cursa os seus estudos.
            Categoría na que participa.
11. Os premios serán escollidos por un xúri designado pola Asociación Cultural O Facho en fallo que se fará público no mes de Maio.
12. O xúri poderá declarar deserto un ou varios dos premios do concurso e será o que deberá resolver aquelas situacións que se presenten e que non estean contempladas nestas bases, así cono as dubidas na sua interpretación.
13. A participación neste Concurso implica a aceptación das presentes bases.
Correio electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.con.br

                                                                                                           
                                                           
                                                           
                                                                                           

segunda-feira, 30 de abril de 2018

Rosalía de Castro, "A xustiza pola man"


Poema de Rosalía de Castro, "A xustiza pola man" (Follas Novas), no que pensaron varias profesoras do IES ao oir a sentencia da "manada"

Aqués que tén fama d' honrados na vila
roubáronme tanta brancura qu' eu tiña;
botáronme estrume nas galas dun día,
a roupa de cote puñéronma en tiras.
Nin pedra deixaron en dond' eu vivira;
sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas;
ó raso cas lebres dormín nas campías;
meus fillos... ¡meus anxos!... que tant' eu quería,
¡morreron, morreron ca fame que tiñan!
Quedei deshonrada, mucháronm' a vida,
fixéronm' un leito de toxos e silvas;
i en tanto, os raposos de sangre maldita,
tranquilos nun leito de rosas dormían.

Salvádeme ¡ouh, xueces!, berrei... ¡Tolería!
De min se mofaron, vendeum' a xusticia.
Bon Dios, axudaime, berrei, berrei inda...
tan alto qu' estaba, bon Dios non m' oíra.
Estonces, cal loba doente ou ferida,
dun salto con rabia pillei a fouciña,
rondei paseniño... (ne' as herbas sentían)
i a lúa escondíase, i a fera dormía
cos seus compañeiros en cama mullida.

Mireinos con calma, i as mans estendidas,
dun golpe ¡dun soio! deixeinos sin vida.
I ó lado, contenta, senteime das vítimas,
tranquila, esperando pola alba do día.

I estonces... estonces cumpreuse a xusticia:
eu, neles; i as leises, na man qu' os ferira.


segunda-feira, 16 de abril de 2018

Utiliza la red


En este video del CPR (Centro de Profesorado y Recursos) de Oviedo aprenderás cómo saber si una fuente en internet es fiable utilizando el test CRAAP, cuyas iniciales significan:
  • C = Currency  (Vigencia): Averiguar la fecha de creación o actualización de la página.
  • R = Relevance (Relevancia): Determinar la importancia de la información que necesitamos.
  • A = Authority (Autoridad): Averiguar quién es el responsable del sitio web.
  • A = Accuracy (Precisión): Comprobar el origen de los contenidos y verificarlos.
  • P = Purpose  (Propósito): Averiguar las intenciones del sitio web.segunda-feira, 9 de abril de 2018

Premio de cuento y poesía


BASES DEL XLIV PREMIO DE CUENTO Y POESÍA DEL “I.E.S MIGUEL DE CERVANTES”
EDICIÓN 2017/18

Género:  Cuento, Poesía, Infantil y Juvenil
Premio: un premio de 350 euros y accésit de 150 euros en cada una de las modalidades
Abierto a: alumnos matriculados en el actual curso 2017/18 en cualquier Centro de Educación Secundaria, tanto público como privado, que pertenezcan a alguno de estos niveles: Bachillerato y Ciclos formativos
Entidad convocante: Instituto "Miguel de Cervantes", de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Fecha de cierre:    28:04:20181. 
Los trabajos se presentarán redactados en lengua española y el tema será libre. La extensión de los trabajos no excederá de los cinco folios en la modalidad de cuento y los sesenta versos en la poesía.
Los trabajos se podrán enviar por una de estas dos modalidades:
  1. Por correo ordinario: se enviarán dos copias en papel y una en soporte informático, haciendo constar el Centro de procedencia, a la siguiente dirección: “Premio de Cuento y Poesía”. Instituto Miguel de Cervantes Saavedra, C/Jesús de Haro s/n, 13600. Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
  1. Por correo electrónico: a la dirección 13000219.ies@edu.jccm.es. Se enviarán en el mismo correo dos archivos en formato Word, el primero de los cuales, con el cuento o poema, llevará como título el nombre del trabajo presentado. El segundo archivo, con los datos personales, llevará como título la palabra plica y el nombre del trabajo.
En el asunto del correo electrónico figurarán XLIV PREMIO DE CUENTO Y POESÍA DEL “I.E.S MIGUEL DE CERVANTES y la modalidad por la que se participa.
Más información : pincha aquí.

Ferramentas para traballo colaborativo

Máis información en " Aula planeta " Recurso do blog " TICs y Formación "